Izdelujemo

Dokumentacije cestne in prometne infrastrukture:

Rekonstrukcije in novogradnje lokalnih in državnih (regionalnih in glavnih) cest, križišč in krožišč, kolesarskih stez in poti znotraj mest in naselij ter povezave med njimi, avtobusnih postajališč, ureditev trgov in parkirišč, zunanjih ureditev poslovnih objektov, velikih trgovskih centrov in proizvodnih kompleksov, industrijskih in/ali obrtnih con, raznih premostitvenih objektov na vodotokih…

Dokumentacije komunalne infrastrukture:

Rekonstrukcije in novogradnje komunalnih (fekalnih), meteornih in industrijskih kanalizacij, primarnih in sekundarnih vodovodov ter priključevanja raznih objektov na vodovodno omrežje, sistemi ponikanja in zadrževanja meteorne vode zaradi preprečevanja hipnega odtoka iz utrjenih površin in iztoki v vodotoke….

Vrsta dokumentacij:

Za omenjena področja izdelujem vse nivoje dokumentacij od idejnih zasnov IDZ, idejnih projektovn IDP, ustreznih strokovnih rešitev in podlag za potrebe OPPN, nadalje projektov PGD, PZR in PZI, sodelujem kot nadzor odgovornega projektanta med samo gradnjo in na koncu po uspešni gradnji tudi PID za potrebe tehničnega pregleda za izdajo uporabnega dovoljenja.

Nadzor nad gradnjo objektov – consulting:

Izvajamo strokovni nadzor nad gradnjo po zakonu za gradbena in obrtniška dela, po lastni, kot tudi drugi dokumentaciji ter tudi za ostala področja preko ustreznih podizvajalcev. Nadalje nudimo razna svetovanja pred in med pripravo dokumentacij.

Poslovni partnerji:

Kot podizvajalce za področja, ki jih sami ne pokrivamo (geodezija, geologija, statika, električne ter strojne instalacije …) imamo na trgu preizkušene in uveljavljene strokovne poslovne partnerje s katerimi sodelujemo že dlje časa.